Regulamin Konkursu „Fury Marzeń by M4K”

I. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Fury Marzeń by M4K” (dalej: Konkurs) jest Anna Jesionowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Miłośnicy 4 Kółek Anna Jesionowska, z siedzibą w Gostomku (83-407) przy ul. Miłośników 4 Kółek 9, NIP: 5842589183, REGON: 367086224, e-mail: [email protected] (dalej: Organizator lub M4K).
 2. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) ma charakter ramowy i obejmuje zasady przeprowadzania Konkursu. Uczestnik ma możliwość wzięcia udziału w Konkursie poprzez wykonanie zadania konkursowego udostępnionego na stronie https://konkurs.m4k.pl/konkurs/52 (dalej: Strona).
 3. Konkurs odbywa się w dniach od 03.10.2021 r. do 15.10.2021 r. do północy (tj. godz. 00:00).
 4. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zadania w postaci ułożenia frazy konkursowej z wyrazów w odpowiedniej kolejności oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe pt. „Dlaczego to właśnie Twoja fura powinna być odpicowana” (dalej: Zadanie). Szczegółowe zasady wykonania Zadania określone są w punkcie II niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane po opublikowaniu wszystkich słów kluczowych potrzebnych do ułożenia frazy konkursowej na wskazanych kanałach Miłośnicy 4 Kółek.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez platformę YouTube, Facebook ani Instagram. Właściciele powyższych platform są zwolnieni z odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia Konkursu przy wykorzystaniu platformy YouTube, Instagram i Facebook.
 7. Udział w Konkursie mogą wziąć wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Osoba przesyłająca zgłoszenie konkursowe oświadcza, że jest właścicielem pojazdu, którego dane podała w formularzu konkursowym. W przypadku, gdy zgłaszający nie jest właścicielem pojazdu zobowiązany jest do przedstawienia na życzenie Organizatora pisemnej zgody właściciela na zgłoszenie pojazdu do Konkursu.
 9. Zgłaszany w treści formularza konkursowego pojazd musi posiadać ważne ubezpieczenie OC i przegląd techniczny, a osoba zgłaszająca powinna zapewnić spełnienie tego warunku co najmniej w okresie 4 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 3.Uczestnik Konkursu nie ma możliwości zmiany danych pojazdu podanych w treści formularza po jego przesłaniu Organizatorowi.
 10. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba, która:
  1. subskrybuje kanał Miłośnicy 4 Kółek na YouTube: https://www.youtube.com/c/Milosnicy4Kolek,
  2. obserwuje profil Miłośnicy 4 Kółek na Instagramie: https://www.instagram.com/milosnicy4kolek/,
  3. polubiła stronę Miłośnicy 4 Kółek na Facebooku: https://www.facebook.com/milosnicy4kolek/,
  4. obserwuje profil NeoTools na Instagramie: https://www.instagram.com/neotoolsofficial/,
  5. spełnia pozostałe wymogi wskazane w Regulaminie, oraz wykonała Zadanie konkursowe (dalej: Uczestnik) i przesłała je Organizatorowi za pośrednictwem formularza udostępnionego na wskazanej Stronie.
  6. wykonała Zadanie konkursowe (dalej: Uczestnik) i przesłała je Organizatorowi za pośrednictwem formularza udostępnionego na wskazanej Stronie.
 11. Brak spełnienia warunków wskazanych w Regulaminie uprawnia Organizatora do odmowy przyjęcia zgłoszenia konkursowego danego zgłaszającego, a w przypadku Uczestnika do dyskwalifikacji go z dalszego udziału w Konkursie lub odbioru nagrody.
 12. Pracownicy oraz współpracownicy Organizatora, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego łączącego ich z Organizatorem, jak również ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz krewni do czwartego stopnia pokrewieństwa, oraz powinowaci do drugiego stopnia powinowactwa nie mogą brać udziału w Konkursie.
 13. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
II. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Zasady wykonania Zadania są następujące:
  1. Zgłaszający w formularzu konkursowym udostępnionym na Stronie musi podać ułożoną frazę konkursową ze słów kluczowych. Ułożenie frazy konkursowej jest możliwe na podstawie wyłapania słów kluczowych i ułożenia ich według kolejności pojawiających się w publikacji na kanałach Miłośnicy 4 Kółek (tj. YouTube, Facebook, Instagram), tj.:
   1. 4 słowa kluczowe, będą podane podczas odcinków na YouTube na kanale Miłośnicy 4 Kółek oraz
   2. 4 słowa kluczowe będą podane na social media Miłośników 4 Kółek, które ukażą się w liczbie 2-óch słów kluczowych na stronie Facebook Miłośnicy 4 Kółek - zrób to sam pod adresem https://www.facebook.com/milosnicy4kolek/ (tj. fanpage) i 2-óch słów na oficjalnym profilu Miłośnicy 4 Kolek na Instagramie pod adresem https://www.instagram.com/milosnicy4kolek/.
  2. Zgłaszający musi odpowiedzieć na pytanie konkursowe pn. „Dlaczego to właśnie Twoja fura powinna być odpicowana?” dostępne w formularzu na Stronie oraz podać dane dotyczące zgłaszanego pojazdu.
 2. Jedno słowo kluczowe ze słów wskazanych w ust. 1 pkt a przypada na jedną publikację wideo/ post. Łącznie będzie opublikowanych 8 słów kluczowych.
 3. Odpowiedź na pytanie, o którym mowa w ust. 1 pkt b, nie może być dłuższa niż 280 znaków (w tym spacje i interpunkcja). Odpowiedzi przekraczające liczbę wskazanych znaków będą dyskwalifikowane z udziału w Konkursie przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy zgłaszający swój udział w Konkursie spełnia określone w Regulaminie warunki. W tym celu Organizator może żądać od zgłaszającego złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przesłania dokumentów niezbędnych do takiej weryfikacji.
 5. Przystępując do Konkursu, Uczestnik:
  1. potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptuje w całości jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
  2. potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie, w tym wskazane w pkt I ust. 9;
  3. oświadcza i gwarantuje, że jest autorem odpowiedzi udzielonej na Zadanie konkursowe, a treści zawarte w tej odpowiedzi nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich. W wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami z tego tytułu w stosunku do M4K, Uczestnik zobowiązuje się zwolnić M4K z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich;
  4. wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora swojego e-maila oraz numeru telefonu do celów informacyjnych związanych z organizacją Konkursu, tj. poinformowania Uczestników o przebiegu Konkursu oraz o jego wynikach;
  5. wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku zgłaszanego samochodu w materiałach, o których mowa w pkt VI Regulaminu.
 6. Uczestnik może udzielić także Organizatorowi dobrowolnej zgody marketingowej na przesyłanie informacji drogą elektroniczną (newsletter).
 7. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo i obowiązek zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i warunkami Konkursu oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania. Biorąc udział w Konkursie lub podejmując próbę wykonania Zadania, Uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i zobowiązuję się go przestrzegać.
 8. Wszyscy Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 9. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny.
 10. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter indywidualny, co oznacza, że w Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 11. Uczestnictwa w Konkursie, jak też praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody przewidzianej w niniejszym Regulaminie, nie można przenieść na osobę trzecią.
 12. W celu wzięcia udziału w Konkursie, oprócz spełnienia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  1. posiadanie dostępu do Internetu,
  2. posiadanie hardware z zainstalowaną przeglądarką www: Firefox, Opera, Chrome, Safari lub inną równoważną,
  3. posiadanie dostępu do poczty e-mail oraz telefonu komórkowego.
 13. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie, jeśli zgłoszone przez niego treści w ramach odpowiedzi na Zadanie będą zawierać treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa Organizatora i prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.
 14. Organizator zastrzega sobie także prawo do decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika, który:
  1. podejmuje działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka/Instagrama/YouTube;
  2. ingeruje w mechanizm działania Konkursu;
  3. tworzy fikcyjne konta/profile na serwisach wskazanych w pkt a.
 15. Wykluczony Uczestnik traci prawo do nagrody w Konkursie.
III. Prawa własności intelektualnej - licencja
 1. Uczestnik poprzez przystąpienie do udziału w Konkursie udziela M4K nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji niewyłącznej do korzystania z utworów stanowiących rezultat Zadania, tj. udzielonej przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Udzielenie licencji opisanej w ust. 1 powyżej następuje z chwilą utrwalenia efektów wykonania Zadania przez Uczestnika, tj. przesłania formularza konkursowego.
 3. 3. Licencja, o której mowa w ust. 1, zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych w materiałach dystrybuowanych w dowolnej formie przez Organizatora, w szczególności na kanałach społecznościowych (m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram).
 4. Licencja opisana w ust.1 jest udzielana na czas określony 5 lat, przy czym po upływie tego okresu przekształca się w licencję na czas nieokreślony.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych w stosunku do utworów w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w szczególności wyłącza się czynności nadzoru autorskiego i upoważnia Organizatora do wykonywania autorskich praw osobistych w swoim imieniu. W szczególności Organizator może korzystać z utworu, w tym publikować i rozpowszechniać go bez wskazania autora. Obowiązek Uczestnika trwa przez okres 5 lat od dnia powstania utworów. Po upływie tego czasu powyższy obowiązek zostaje przedłużony na czas nieokreślony.
 6. W ramach licencji udzielanej zgodnie z ust. 1, Uczestnik upoważnia Organizatora do dokonywania zmian w utworze, w szczególności do dokonywania opracowań, modyfikacji, używania w części lub całości, tłumaczenia, adaptacji, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 7. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
IV. Przebieg Konkursu
 1. Dostęp do Konkursu i udział w nim jest bezpłatny.
 2. Zgłoszenia wraz z uzupełnieniem zadania konkursowego można nadsyłać do dnia 15.10.2021 r. do północy, po tym czasie następuje zamknięcie
 3. Jury Konkursu składa się z 3 członków będących przedstawicielami Organizatora Konkursu.
 4. Wyłonienie Zwycięzców następuje w dwóch etapach:
  1. ETAP I: W pierwszym etapie Jury weryfikuje spełnienie warunków formalnych uczestnictwa w Konkursie przez Uczestników, oraz prawidłowość i kompletność wszystkich podanych słów kluczowych oraz odpowiedzi (etap formalny).
  2. ETAP II: W drugim etapie Jury dokonuje wyboru dwóch najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 5. Kryterium wyboru odpowiedzi na pytanie jest kreatywność i pomysłowość. Po wyborze Zwycięzców, Organizator dokonuje ogłoszenia wyników w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu przekazując informację o wygranej podczas transmisji na żywo na kanale YouTube Miłośnicy 4 Kółek w dn. 17.10.2021 r. rozpoczynającej się o godz. 20:00.
V. Nagroda
 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane trzy nagrody, tj. nagroda główna oraz nagrody dodatkowe.
 2. Nagrodę główną dla Zwycięzcy Konkursu stanowi osobisty udział Zwycięzcy Konkursu w odcinku „Fury Marzeń By M4K”, który zostanie wyemitowany na kanale YouTube „Miłośnicy 4 Kółek” o wartości 1 000,00 zł brutto (dalej: Nagroda główna).
 3. Nagrodę dodatkową za II miejsce stanowi przydomowy zestaw garażowy marki NeoTools o wartości 6 442,00 zł brutto.
 4. Nagrodę dodatkową za III miejsce stanowi zestaw olejów silnikowych od PMO oraz płukanek marki TEC 2000, walizka z narzędziami M4K Garage oraz zestaw kluczy Dynamometrycznych M4K o wartości 2 000,00 zł brutto.
 5. Fundatorem Nagrody głównej i dodatkowej za III miejsce jest Organizator
 6. Fundatorem Nagrody dodatkowej za II miejsce jest firma Grupa Topex Sp. Z O. O. Spółka Komandytowa (dalej: Fundator).
 7. Za wydanie Nagrody głównej i dodatkowej za III miejsce w Konkursie odpowiada Organizator.
 8. Za wydanie Nagrody dodatkowej za II miejsce w Konkursie odpowiada Fundator.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania określonej Nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia Uczestników.
 10. Organizator skontaktuje się:
  1. ze Zwycięzcą Nagrody głównej w celu umówienia terminu nagrania odcinka, o którym mowa w ust. 2 oraz
  2. ze Zwycięzcami Nagrodód dodatkowych w celu otrzymania danych niezbędnych do przesłania nagrody.
 11. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek w terminie 3 dni od uzyskania informacji, o której mowa w pkt IV ust. 5, podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, NIP, numer rejestracyjny samochodu oraz wszelkie inne niezbędne dane w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 12. Zwycięzcy Nagród dodatkowych mają obowiązek w terminie 3 dni od dnia uzyskania informacji, o której mowa w pkt IV ust. 5 podać Organizatorowi i Fundatorowi dane osobowe niezbędnych do wysyłki nagrody oraz spełnienia innych obowiązków określonych w Regulaminie.
 13. Uczestnik nie ma możliwości zmiany zgłoszonego do Konkursu pojazdu po dokonaniu zgłoszenia określonego modelu samochodu.
 14. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do stawiennictwa w ustalonym przez Organizatora terminie w siedzibie M4K Garage Kościerzyna (Kościerzyna, 83-400, ul. Józefa Hallera 32) w celu zdania, a następnie odbioru zgłoszonego do Konkursu pojazdu. Zwycięzca zobowiązany jest do dostarczenia oraz udostępnienia samochodu do wskazanego w zdaniu pierwszym miejsca na swój własny koszt.
 15. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie jest właścicielem pojazdu zgłoszonego do Konkursu podczas zdawania oraz odbioru zgłoszonego pojazdu obecny musi być właściciel pojazdu.
 16. Zakres prac zostanie dobrany indywidualnie przez Organizatora do warunków konkretnego samochodu osobowego.
 17. Czas prac może wynieść maksymalnie 3 miesiące.
 18. Pomiędzy Organizatorem a Zwycięzcą przed przystąpieniem do nagrania odcinka zostanie podpisana umowa dokładnie i szczegółowo określająca zakres prac oraz ich wartość.
 19. W treści umowy Zwycięzca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że:
  1. do chwili emisji przez Organizatora odcinka docelowego powstrzyma się z umieszczeniem i udostępnieniem zdjęć przedstawiających jego pojazd po metamorfozie,
  2. przez okres 6 miesięcy od daty emisji odcinka prezentującego jego samochód nie sprzeda on pojazdu osobom trzecim,
  3. zgłoszony do Konkursu samochód nie jest samochodem służbowym.
 20. Zwycięzca nie może w jakikolwiek sposób reklamować lub promować podczas nagrywania odcinka jakichkolwiek towarów, usług i/lub podmiotów trzecich.
 21. Zwycięzca może odmówić przyjęcia Nagrody. Odmowę przyjęcia Nagród zgłasza się drogą mailową na adres: [email protected] w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania informacji o wygranej.
 22. Odmowa przyjęcia stanowi oświadczenie o rezygnacji z Nagrody, o której mowa w ust. 22 poniżej.
 23. W sytuacji braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie, uznaje się, że dany Zwycięzca zrezygnował z otrzymania Nagrody. Nagrodę tę przekazuje się kolejnej osobie, która spełniła kryteria uprawniające do otrzymania Nagrody. Przekazanie Nagrody kolejnej osobie, zgodnie z poprzednim zdaniem, może nastąpić również w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z udziałem pierwotnego Zwycięzcy w Konkursie lub z innych ważnych powodów uniemożliwiających przekazanie Nagrody osobie pierwotnie uprawnionej, a także w przypadku złożenia przez Zwycięzcę oświadczenia (w formie pisemnej lub e-mail) o rezygnacji z Nagrody.
 24. Uczestnik nie ma możliwości rezygnacji z części Nagrody – złożenie oświadczenia o rezygnacji jest równoznaczne z rezygnacją z całości Nagrody.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności w przypadku niepodania lub podania błędnych danych osobowych, zmiany danych osobowych, o której Organizator nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez takie osoby innych warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 26. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.
 27. Wydanie Nagrody wyczerpuje wszelkie roszczenia Zwycięzcy. Zwycięzca nie ma prawa do wynagrodzenia na podstawie jakiegokolwiek innego tytułu lub zwrotu kosztów udziału w Konkursie czy też żądania zamiany Nagrody na środki pieniężne.
 28. Uczestnicy, którzy nie są Zwycięzcami, nie mają prawa do roszczenia o wynagrodzenie na podstawie jakiegokolwiek tytułu lub zwrotu kosztów udziału w Konkursie.
 29. Za wygraną Nagrodę Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 30. W przypadku, gdy Nagrody podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnik - odpowiednio w przypadku Nagrody głównej i dodatkowej za III miejsce - Organizator a w odniesieniu do Nagrody dodatkowej za II miejsce- Fundator, jest odpowiedzialny za pobranie od Zwycięzcy należnego podatku i jego odprowadzenie do właściwego Urzędu Skarbowego.
 31. Zwycięzca Nagrody głównej oraz Nagrody dodatkowej otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości przekazywanej mu Nagrody, w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu zostanie potrącona odpowiednio przez Organizatora/Fundatora celem uregulowania ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości Nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydana Zwycięzcy.
VI. Informacje dotyczące wizerunku Zwycięzcy
 1. Uczestnik Konkursu z momentem zgłoszenia się do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na wykorzystanie i udostępnienie jego imienia i nazwiska, wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi oraz wizerunku zgłaszanego samochodu w celu realizacji odcinka z serii „Fury Marzeń”, sesji zdjęciowej oraz w celu ogłoszenia wyników podczas transmisji live na kanale Miłośników 4 Kółek prowadzonym na kanale YouTube, w zakresie wskazanym w ust. 3 poniżej, w tym do korzystania z wizerunku, głosu i/lub wypowiedzi utrwalonych w materiale video oraz materiałach fotograficznych.
 2. Jednocześnie z dniem dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik udziela Organizatorowi i partnerom Organizatora (współdziałających na rzecz przebiegu nagród w Konkursie) nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej (z prawem udzielania dalszych sublicencji) do materiałów fotograficznych i materiału video, o których mowa w ust. 1.
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 1 oraz licencja, o której mowa w ust. 2 odnoszą się do wszystkich znanych pól eksploatacji, a w szczególności do:
  1. utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  2. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo,
  3. wprowadzanie do obrotu,
  4. wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  5. rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i re-emitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym rozpowszechnianie w celach promocyjnych, marketingowych, informacyjnych w materiałach dystrybuowanych w dowolnej formie przez Organizatora, w szczególności na kanałach społecznościowych (m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram), udostępnianie w Internecie (w tym z towarzyszeniem reklam) np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych,
  6. rozpowszechnianie w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  7. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego.
 4. Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie praw zależnych do materiału video i materiałów fotograficznych, o których mowa w ust. 1 i korzystanie przez Organizatora i partnerów Organizatora z utworów zależnych na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 3.
 5. Zgoda, o której mowa w ust 1 oraz licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 6. Szczegółowe prawa i obowiązki Organizatora i Zwycięzcy mogą zostać uregulowane w osobnej umowie.
VII. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie mailowej na adres: [email protected].
 2. Każda reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko, e-mail), jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania.
 3. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową w przeciągu 14 dni od dnia wysłania reklamacji.
 4. Uczestnikowi, który nie zgadza się ze sposobem rozpatrzenia reklamacji, przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
VIII. Ochrona danych osobowych
 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora zgodnie z prawem.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz umowa, do której zawarcia dochodzi poprzez akceptację Regulaminu w ramach formularza konkursowego.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), a także innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym także ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 4. Organizator, jako administrator danych informuje, że jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO.
 5. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestników w następujących celach:
  1. organizacji Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy, wydania Nagrody, rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami w związku z Konkursem (podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a w wypadku wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  2. pobrania i odprowadzenia podatku dochodowego od Nagrody oraz wykonanie innych obowiązków ciążących na Organizatorze w związku z Konkursem wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów (podstawą przetwarzania danych prawa jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  3. poinformowanie o wynikach Konkursu za pośrednictwem transmisji live na kanale Miłośników 4 Kółek prowadzonym na serwisie YouTube oraz za pośrednictwem innych profili Organizatora prowadzonych na serwisach YouTube, Instagram i Facebook (podstawą przetwarzania danych prawa jest dobrowolnie udzielona zgoda przez Uczestnika – art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do w wzięcia udziału w Konkursie i wydania Nagrody, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagane jest także posiadanie kont na portalach społecznościowych Facebook, Instagram i YouTube. W razie odmowy lub niepodania wymaganych przez Organizatora danych udział w Konkursie lub wydanie Nagrody nie będzie możliwe.
 7. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora lub Partnera. W takim przypadku Organizator przestanie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Organizatora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Uczestnika, lub dane będą niezbędne Organizatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 9. W odniesieniu do przeprowadzenia Konkursu dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres prowadzenia Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestnika mogą być nadal przetwarzane, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. W takim przypadku dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń.
 10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 11. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług IT, usług księgowych, podmiotom realizujących wykonanie nagrody etc. przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem, a przekazanie tych danych objęte jest środkami bezpieczeństwa oraz kontrolą ze strony Organizatora. Dane osobowe Uczestnika mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Innym podmiotom trzecim dane osobowe Uczestnika mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody Uczestnika na udostępnienie takich danych.
 12. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora Konkursu wynikających z niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności Fundatorowi w celu przesłania nagrody dodatkowej i spełnienia obowiązku podatkowego.
 13. W odniesieniu do danych osobowych Uczestnika decyzje nie będą podejmowane przez Organizatora w sposób zautomatyzowany ani profilowane, stosowanie do art. 22 RODO.
 14. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 15. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: [email protected]
IX. Zakres odpowiedzialności
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych podanych przez Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Nagród, z przyczyny leżących po stronie Zwycięzcy, w szczególności, jeżeli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy YouTube, Facebook czy Instagram.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Strony lub platformy YouTube, Facebook i Instagram.
X. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Organizator nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zasady przeprowadzenia Konkursu określa niniejszy Regulamin.
 5. O sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.
 6. Organizator jest uprawniony do odwołania Konkursu w każdej chwili. W związku z odwołaniem Konkursu Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy zastrzeżeniu, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach w niniejszym Regulaminie poprzez przekazanie im informacji o zmianach drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 (czternastu) dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2021 r.
 9. Z treścią Regulaminu można się zapoznać na Stronie, tj. pod adresem https://konkurs.m4k.pl/regulamin-03102021.html