Regulamin Konkursu „Mercedes dla Widza”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Mercedes dla Widzów”, zwanego dalej "Konkursem", jest Anna Jesionowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Miłośnicy 4 Kółek Anna Jesionowska", Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 33F/29, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".
 2. Nagroda w Konkursie fundowana jest przez Organizatora.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa przez 2 (dwa) tygodnie, tj. od 4 sierpnia 2019 r. do 18 sierpnia 2019 r.
 5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem https://konkurs.m4k.pl/regulamin-mercedes.html.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór Zwycięzcy przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, określone w ust. 4.
 2. Uczestnicy Konkursu w momencie przystąpienia do Konkursu otrzymują indywidualny dla każdego Uczestnika numer, który będzie podlegał obróbce przez algorytm wyłaniający Zwyciężcę, opracowany przez Organizatora.
 3. Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Organizatora za pomocą algorytmu wyliczającego "X mod Y + 1", gdzie za X przyjmuję się ilość mikrosekund które upłynęły od dnia 1 Stycznia 1970 do momentu kliknięcia przycisku "Wybierz Zwycięzcę", natomiast Y określa ilość poprawnych zgłoszeń konkursowych. Wynikiem działania jest jeden z numerów zgłoszenia, które są nadawane zgodnie z kolejnością wpływania ich do Konkursu.
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie następujących czynności:
 5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 19.08.2019
 6. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Konkursu. Ponadto, informacje o Zwycięzcy, tj. imię i nazwisko zostanie opublikowana na fanpage’u Miłośnicy 4 Kółek.
III. NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest samochód osobowy Mercedes W201, zwany w dalszej części Nagrodą.
 2. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer NIP, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do odebrania Nagrody w terminie 30 dni od momentu poinformowania o wygranej w Konkursie.
 4. Podatek dochodowy z tytułu wygranej w Konkursie zostanie zapłacony przez Organizatora niezwłocznie po ogłoszeniu wyników Konkursu.
 5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody wskutek odmowy podania lub podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnych danych wymienionych w ust. 2 powyżej, wprowadzenia Organizatora przez Zwycięzcę w błąd co do pełnoletniości Zwycięzcy, niestawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora celem odbioru Nagrody.
 6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
IV. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY / DANE OSOBOWE
 1. Organizator informuje, że: administratorem danych osobowych Uczestników jest Anna Jesionowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Miłośnicy 4 Kółek Anna Jesionowska", Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 33F/29, zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących danych osobowych Uczestników:
  • imię i nazwisko
  • adres e-mail
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji Konkursu oraz wydania Nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik posiada prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 6. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane do momentu wyłonieniu Zwycięzcy. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników, z wyłączeniem danych osobowych Zwycięzcy zostaną poddane anonimizacji.
V. PRAWA AUTORSKIE
 1. Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania swojego wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i wynikłe z tego tytułu skutki.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).