Regulamin Konkursu „Golf dla Widza”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu „Golf dla Widza”, zwanego dalej "Konkursem", jest Anna Jesionowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Miłośnicy 4 Kółek Anna Jesionowska", Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 33F/29, zwana w dalszej części Regulaminu "Organizatorem".
 2. Nagroda w Konkursie fundowane jest przez Organizatora.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Konkurs trwa przez 2 (dwa) tygodnie, tj. od 18 listopada 2018 r. do 2 grudnia 2018 r.
 5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie oraz osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
 6. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, a także członkowie ich rodzin oraz osoby najbliższe.
 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Regulamin Konkursu dostępny będzie przez cały czas trwania Konkursu na stronie internetowej pod adresem https://konkurs.m4k.pl/regulamin-golf.html.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE i PRZEDMIOT KONKURSU
 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór Zwycięzcy przez Organizatora spośród Uczestników, którzy wykonają zadanie konkursowe, określone w ust. 4.
 2. Uczestnicy Konkursu w momencie przystąpienia do Konkursu otrzymują indywidualny dla każdego Uczestnika numer, który będzie podlegał obróbce przez algorytm wyłaniający Zwyciężcę, opracowany przez Organizatora.
 3. Wybór Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonany przez Organizatora za pomocą algorytmu wyliczającego "X mod Y + 1", gdzie za X przyjmuję się ilość mikrosekund które upłynęły od dnia 1 Stycznia 1970 do momentu kliknięcia przycisku "Wybierz Zwycięzcę", natomiast Y określa ilość poprawnych zgłoszeń konkursowych. Wynikiem działania jest jeden z numerów zgłoszenia, które są nadawane zgodnie z kolejnością wpływania ich do Konkursu.
 4. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu łącznie następujących czynności:
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Konkursu. Ponadto, informacje o Zwycięzcy, tj. imię i nazwisko zostanie opublikowana na fanpage’u Miłośnicy 4 Kółek.
III. NAGRODY
 1. Nagrodą w Konkursie jest samochód osobowy Volkswagen Golf, zwany w dalszej części Nagrodą.
 2. Zwycięzca Konkursu ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, numer dowodu osobistego oraz numer NIP, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany do odebrania Nagrody w terminie 30 dni od momentu poinformowania o wygranej w Konkursie.
 4. Warunkiem wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu jest wpłacenie przez Zwycięzcę na rachunek bankowy Organizatora kwoty będącej równowartością 10 ( słownie: dziesięciu) procent wartości Nagrody, celem przekazania jej tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych, na rachunek bankowy właściwego dla Zwycięzcy Konkursu Urzędu Skarbowego i dostarczenie Organizatorowi osobiście, listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres Organizatora, w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawa do Nagrody, dowodu dokonania tej wpłaty. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 44 1140 2004 0000 3102 7680 9780.
 5. Wskutek odmowy podania lub podania przez Zwycięzcę Konkursu błędnych danych wyliczonych w ust. 2 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora celem odbioru Nagrody, jak również niewykonania obowiązków, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zwycięzca Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.
 6. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
 7. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
IV. DANE OSOBOWE
 1. Uczestnicy Konkursu, przystępując do Konkursu, podają swoje dane osobowe, a jednocześnie wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania tych danych osobowych dla celów organizacji Konkursu oraz wydania Nagrody.
 2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo poprawy treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.
 3. Organizator informuje, iż jest jednocześnie administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, a podane dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.).
 4. Po zakończeniu Konkursu wszystkie dane Uczestników, z wyłączeniem danych osobowych Zwycięzcy zostaną poddane anonimizacji.
V. PRAWA AUTORSKIE
 1. Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi prawa do wykorzystania swojego wizerunku utrwalonego w czasie odbioru Nagrody, a także opublikowania imienia i nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w związku z uzyskaniem prawa do Nagrody.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie przez jego Uczestników.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wzięcie udziału w Konkursie przez osobę nieuprawnioną i wynikłe z tego tytułu skutki.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.
 3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).